مرکز تولید و توسعه نرم افزار نوآور

برنامه نویسی نرم افزارهای ویندوز ، طراحی صفحات وب ، تولید اپلیکیشن موبایل ، ساخت ربات تلگرام

بانک ملت

شماره حساب: 8488701170
شماره کارت: 6104337574331474
شماره شبا: IR170120010000008488701170
صاحب حساب: علی رمضانی

بانک ملی

شماره حساب: 0108161041001
شماره کارت: 6037997274166181
شماره شبا: IR10170000000108161041001
صاحب حساب: علی رمضانی

بانک صادرات

شماره حساب: 0103858872006
شماره کارت: 6037691590868097
شماره شبا: IR220190000000103858872006
صاحب حساب: علی رمضانی

بانک رسالت

شماره حساب: 1065223411
شماره کارت: 5041721071577952
شماره شبا: IR05070000100011652234001
صاحب حساب: علی رمضانی