روش استفاده از خدمات پشتیبانی

احتراما به استحضار می رساند جهت استفاده از خدمات پشتیبانی حتما از طریق بخش مربوطه تیکت به واحد مورد نظر ارسال نمایند.

امتیاز 5 از 5

احتراما به استحضار می رساند جهت استفاده از خدمات پشتیبانی حتما از طریق بخش مربوطه تیکت به واحد مورد نظر ارسال نمایند.

بدیهی است به پیامهای که از طریق غیر ارسال شود پاسخی داده نخواهد شد.