شماره حسابها


نام بانک: ملت
شماره حساب: 8488701170
شماره کارت: 6104337574331474
شماره شبا: IR170120010000008488701170
صاحب حساب: علی رمضانی
نام بانک: ملی
شماره حساب: 0108161041001
شماره کارت: 6037997274166181
شماره شبا: IR310170000000108161041001
صاحب حساب: علی رمضانی
نام بانک: صادرات
شماره حساب: 0103858872006
شماره کارت: 6037691590868097
شماره شبا: IR220190000000103858872006
صاحب حساب: علی رمضانی
نام بانک: رسالت
شماره حساب: 1065223411
شماره کارت: 5041721071577952
شماره شبا: IR050700001000116522341001
صاحب حساب: علی رمضانی