نسخه: 2
عنوان: نسخه ذوب آهن اصفهان
تاریخ انتشار: 1397/05/15
جهت دریافت به پروفایل کاربری خودتان واقع در ناحیه کاربری مراجعه نمایید.

امتیاز 5 از 5

این نسخه به سفارش واحد کک سازی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تولید و نصب شد.