تقدیرنامه ها

امتیاز 5 از 5

اهدایی از طرف شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان